Aa

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان شرقی East Azerbaijan Province Rural Water and Wastewater Company

 نظرسنجی
کیفیت خدمات ارائه شده توسط شرکت اب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان شرقی را در چه حد ارزیابی می نمایید؟ 
 
نمایش جواب نظرسنجی